Safe, efficient and comfortable transport

Quality

Boatmen’s association ‘De Koperen Ploeg’ W.A. is a commercial organization; its key responsibility is the mooring, unmooring and shifting of seagoing ships in the Amsterdam port area.

De Koperen Ploeg' also takes care of the delivery of ship's stores and of the transport of persons and goods to and from the ships, and also offers other related services at the request of the captain, the shipping agent, or other relevant parties.
We are committed to offering our customers and the local authorities the certainty that, through our services, ships in the Amsterdam port area can find their way safely and without any hinder or obstruction.

Environment

The main aspects of our vision on quality are availability, professionalism, speed, efficiency and flexibility.  In carrying out our work, safety, health and the protection of the environment are given high priority.

 • ISO 9001-2015
 • VCA*
 • AEO-S
 • Member of the Dutch Boatmen's Association (NBV)
 • Member of the European Boatmen's Association (EBA)
 • Member of The Dutch Association of Ship Suppliers (NVVS)

Om het beleid te kunnen uitvoeren en prestaties voortdurend te kunnen verbeteren, heeft de Koperen Ploeg een kwaliteitsmanagmentsysteem ontwikkeld dat blijvend moet voldoen aan de eisen van de norm ISO 9001:2008. De kwaliteit van onze dienstverlening is van groot belang voor het voortbestaan van de Koperen Ploeg. Daarom verwachten wij van al onze leden een actieve bijdrage in het handhaven en, zo mogelijk, verbeteren van onze prestaties.

Het bestuur verklaart, namens de algemene ledenvergadering, dat de invoering en handhaving van het kwaliteitsmanagementsysteem en de continue verbetering van de kwaliteit van dienstverlening deel uitmaken van het algemene ondernemingsbeleid. Het bestuur draagt hiervoor de primaire verantwoordelijkheid en zal dus ook de voorwaarden scheppen voor het functioneren van het managementsysteem in de praktijk. Dit bestaat onder meer uit het bewaken van de kwalificaties van alle medewerkers, voldoende en goed materiaal en passende werkomgeving en hulpmiddelen.

Tevens verifieert het bestuur dat de leden en medewerkers van de Koperen Ploeg W.A. kennis nemen van het vastgestelde beleid en de relevante passages van de handboeken en dat de werkwijzen overeenkomstig de beschrijving in de handboeken worden uitgevoerd. Het veiligheidsbeleid van de Koperen Ploeg spits zich toe op de eerste plaats de leden en medewerkers van de Koperen Ploeg. Al onze leden/medewerkers beschikken over de benodigde PBM s. Tevens werkt de Koperen Ploeg alleen met gekeurd materiaal.

Ter voorkoming van allerlei ongevallen c.q. schades zullen alle leden en medewerkers van de Koperen Ploeg er ten alle tijd voorzorgen de schade zoveel als mogelijk te beperken. Al de leden van de Koperen Ploeg zijn VCA gecertificeerd of zijn daarvoor in opleiding. Veel leden en medewerkers beschikken over een EHBO diploma en/of een ADNR diploma. Alle leden en medewerkers van de Koperen Ploeg beschikken over de veiligheidsinstructies die gelden op de terminals in het Amsterdams havengebied.

De Koperen Ploeg is een commerciële organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het afmeren, ontmeren en verhalen van schepen in het Amsterdams havengebied.

Verder verzorgt de Koperen Ploeg de bevoorrading van schepen, personen- en goederenvervoer naar en van schepen alsmede alle andere diensten die daarmee verband houden en door de kapitein, de scheepsagent of andere relevante partijen worden gevraagd. Wij willen onze klanten en de plaatselijke overheden de zekerheid bieden van een ongehinderde, onbelemmerde en zo veilig mogelijke scheepvaart binnen het Amsterdamse havengebied.

Milieu

De hoofdaspecten van onze visie op kwaliteit zijn beschikbaarheid, vakmanschap, snelheid, efficiency en flexibiliteit. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden krijgen veiligheid, gezondheid en de bescherming van milieu een hoge prioriteit.

 • ISO 9001-2015
 • VCA*
 • AEO-S
 • Lid van de NBV (Nederlands Bootlieden Vereniging)
 • Lid van de EBA (European Boatmen Association)
 • Lid van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Scheepsleveranciers)

Boatmen’s association ‘De Koperen Ploeg’ W.A. is a commercial organization; its key responsibility is the mooring, unmooring and shifting of seagoing ships in the Amsterdam port area.

De Koperen Ploeg' also takes care of the delivery of ship's stores and of the transport of persons and goods to and from the ships, and also offers other related services at the request of the captain, the shipping agent, or other relevant parties.
We are committed to offering our customers and the local authorities the certainty that, through our services, ships in the Amsterdam port area can find their way safely and without any hinder or obstruction.

Environment

The main aspects of our vision on quality are availability, professionalism, speed, efficiency and flexibility.  In carrying out our work, safety, health and the protection of the environment are given high priority.

 • ISO 9001-2015
 • VCA*
 • AEO-S
 • Member of the Dutch Boatmen's Association (NBV)
 • Member of the European Boatmen's Association (EBA)
 • Member of The Dutch Association of Ship Suppliers (NVVS)